Vytyčování a zaměřování staveb

Provádíme zaměření stávajícího stavu budov, vytyčení prostorové polohy, rozměrů a tvarů objektů stavby, výškové vytyčování, vyznačování budoucí stavby v terénu a další geodetický servis na stavbách.

Vytyčení stavby je prováděno na základě projektu poskytnutého objednatelem. V terénu jsou vyznačeny požadované body nového objektu. Může se jednat například o obvod základů nebo zdiva projektovaného rodinného domu.

Body jsou v terénu vyznačeny po dohodě obvykle dřevěnými kolíky, železnými roxory nebo v případě vytyčovaní na zpevněném povrchu měřickými hřeby. Součástí vytyčení je obvykle i vyznačení výškové úrovně vztažené k objektu. Vytyčené body je možné zajistit tzv. lavičkami.

Mezi předávané výsledky patří především vytyčovací protokol nezbytný pro následnou kolaudaci stavby.