Tvorba podkladů pro projekty

Zaměřujeme pozemky pro výstavbu – polohopisy a výškopisy, jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření současného stavu terénu. Obsahuje všechny podstatné prvky terénu (budovy, oplocení, hrany zpevněných ploch, obrubníky, vstupy a vjezdy, stromy, sloupy, viditelné znaky inženýrských sítí atd.). Toto zaměření obvykle slouží architektům a projektantům jako podklad pro zpracování studie nebo projektu.

Předávaným výsledkem je mapa či plán velkého měřítka ve formátu dle požadavku objednatele (papírová nebo digitální podoba různých formátů, případně oboje).