Geometrické plány

Geometrický plán budete potřebovat pro:

  • rozdělení/scelování pozemku, změny hranic pozemku
  • vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu (přístavby) v katastru
  • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
  • určení a změny hranic pozemků při pozemkových úpravách
  • změny hranic katastrálního území a hranic územní správní jednotky
  • oprava geometrického a polohového určení nemovitosti
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
  • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu

Zajistíme obstarání podkladů na katastru nemovitostí (včetně přidělení parcelních čísel nově vznikajících pozemků), zaměření změny v terénu, vytyčení nových hranic, zpracování návrhu a geometrického plánu a předání požadovaného počtu originálů.